Ocena jakości wykonania szyb zespolonych powinna być wykonana zgodnie z metodami podanymi w Polskich Normach, właściwych dla danego typu wyrobu, tj.

 • dla szyb zespolonych: PN EN 1279-1 „Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Część 1. Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu.”
 • dla formatek hartowanych: PN-EN 12150-1 „Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo – wapniowo – krzemianowe. Część l: Definicje i opis.”
 • dla formatek ze szkła float: PN-EN 572-8 „Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo – wapniowo – krzemianowe. Dostarczanie wyrobów o wymiarach ścisłych.”
 • dla formatek ze szkła powlekanego: PN-EN 1096-1 „Szkło w budownictwie. Szkło powlekane. Część 1: Definicje i klasyfikacja.”
 • dla formatek ze szkła laminowanego: PN-EN ISO 12543-6 „Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Wygląd.”
 • dla formatek ze szkła wzmacnianego termicznie: PN EN 1863-1 „Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowo – wapniowo – krzemianowe. Część 1. Definicje i opis.”
 • dla formatek ze szkła hartowanego wygrzewanego: PN EN 14179-1 „Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane wygrzewane bezpieczne szkło sodowo – wapniowo – krzemianowe. Część 1. Definicja i opis.”

Badanie wizualne szkła przeprowadza się przy pionowej pozycji szkła z odległości ok. 2 m od poddawanej kontroli wizualnej powierzchni pod kątem odpowiadającym kątowi pod  jakim patrzy przez szybę użytkownik pomieszczenia. Badanie przeprowadza się przy rozproszonym świetle (np. przy zachmurzonym niebie) bez bezpośredniego nasłonecznienia lub sztucznego oświetlenia. Wady szyb, widoczne w wymienionych warunkach przy obserwacji szyb pod kątem prostym – podlegają ocenie na zgodność z wymaganiami określonymi w w/w normach. Defekty nie widoczne z tej odległości nie są kwalifikowane jako wady.

 • Obwódki (prążki) Brewstera – Są to zakłócenia barwne w postaci różnokolorowych linii lub pasów w różnych miejscach na powierzchni szyby zespolonej. Zjawisko to jest najbardziej widoczne przy oglądaniu szyby pod kątem. Przyczyną tego zjawiska jest interferencja światła zachodząca ze względu na równoległość i bardzo małą różnicę grubości szkieł składowych szyby zespolonej, wykonanej z wysokiej jakości szkła float. Zjawisko to nie jest wadą; jest ono nieodłącznie związane z konstrukcją izolacyjnej szyby zespolonej.
 • Pierścienie Newtona – jest to zjawisko optyczne występujące tylko w wadliwych izolacyjnych szybach zespolonych, gdy dwie szyby w ich środku stykają się lub są bliskie zetknięcia. Zjawisko optyczne jest szeregiem koncentrycznych barwnych pierścieni, których środek jest w punkcie styku / bliskim zetknięcia dwóch szyb. Pierścienie są w przybliżeniu koliste lub eliptyczne.
 • Anizotropia (opalizacja/efekt dwójłomności w szkle) – podczas oglądania termicznie hartowanego bezpiecznego szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego w świetle spolaryzowanym naprężone obszary (w procesie hartowania) ukazują się jako barwne strefy, zwane również „plamkami lamparta”. Polaryzacja światła zdarza się w normalnym dziennym świetle. Stopień polaryzacji światła zależy od pogody i kąta padania promieni słonecznych. Efekt dwójłomności jest widoczny przy patrzeniu pod kątem lub przez spolaryzowane okulary. Wymienione zabarwienia nieodłącznie związane są z produkcją, np. szkła hartowanego, szkła wzmocnionego termicznie.

Kryteria oceny jakości szyb zespolonych

Dopuszczalne wady szkła w szybach zespolonych

Rodzaje wadWystępowanie wad w
izolacyjnej szybie zespolonej - strefa brzegowa
Występowanie wad w
izolacyjnej szybie zespolonej - strefa główna
Wady punktowe w postaci wtrąceń ciał obcychNiedopuszczalneNiedopuszczalne
Wady punktowe i liniowe
w postaci pęcherzy :
- pęcherze otwarte i zamknięte
NiedopuszczalneNiedopuszczalne
- wady punktowe o wymiarach:
≤ 0,5 mm
DopuszczalneDopuszczalne
> 0,5 mm ≤1,0 mmDopuszczalne, ale nie skupioneDopuszczalne, ale nie skupione
>1,0 mm ≤ 2,0 mmDopuszczalne, ale 1 szt./mbDopuszczalne, ale 1 szt./mb
>2,0 mmNiedopuszczalneNiedopuszczalne
Wady liniowe w postaci rys:
- rysydopuszczalne
o długości do 25 mm
maks. 4 szt/m2
dopuszczalne
o długości do 12 mm
maks.1 szt/m2
Wady przy krawędziach szyb
Wady w postaci wyszczerbień
i odprysków
dopuszczalne pojedyncze o największym wymiarze do 3mm*Nie dotyczy
pęknięcia
NiedopuszczalneNie dotyczy

 • Strefa brzegowa to obszar o szerokości 5% szerokości lub wysokości szyby liczony od krawędzi szyby po obwodzie.
 • Skupienie wad występuje wtedy, gdy co najmniej 4 wady znajdują się w okręgu o średnicy <200,0 mm
 • Wada punktowa – stanowi występujące jądro, któremu czasem towarzyszy otoczka ze zniekształconego szkła. Przybliżony wymiar wady punktowej tj. jądra wraz z otoczką otrzymuje się mnożąc wymiar jądra przez współczynnik równy 3.
 • Rysa – powierzchniowe zarysowanie o ostrych lub zatopionych brzegach
 • Pęcherze zamknięte – Wtrącenia gazowe o kształcie kulistym lub owalnym
 • Wtrącenia ciał stałych (kamienie, wtopy) – nie stopione ziarna surowców, materiałów ogniotrwałych, wtrącenia żelaza lub jego tlenków
 • Odpryski – Powierzchniowe ubytki szkła występujące przy obrzeżach i krawędziach wyrobu.
 • Szczerby – Ubytki szkła na całej jego grubości występujące przy obrzeżach i krawędziach wyrobu
 • Wady liniowa/wydłużona – występuje na powierzchni szkła lub w jego objętości, mające postać wtrąceń, plam lub zadrapań, które zajmują określoną długość lub powierzchnię

Dane w tabeli nie dotyczą szyb zespolonych wykonanych z użyciem szkła emaliowanego, wzorzystego, ognioodpornego, wielowarstwowego.

Zabrudzenia szkła

Wewnątrz szyby zespolonej nie dopuszcza się zabrudzeń, widocznych z odległości 2 m.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów i grubości szyb zespolonych

ParametrIGU jednokomoroweIGU jednokomoroweIGU dwukomoroweIGU dwukomorowe
Odchyłki szerokości(B) i wysokości(H)± 2mm± 3mm± 3mm± 4mm
Odchyłki grubości – zestaw ze szkła odprężonego ± 1,0 mm± 1,0 mm± 1,5 mm± 1,5 mm
w zestawie inne szkła (np. hartowane, wzorzyste,warstwowe)± 1,5 mm± 1,5 mm± 2,0 mm± 2,0 mm
Różnica wymiarów przekątnych<= 1,5mm/m<= 1,5mm/m<= 2,0mm/m<= 2,0mm/m
Przesunięcie szyb<= 1,5mm<= 1,5mm<= 2,0 mm <= 2,0 mm
Przesunięcie ramki względem siebieNie dotyczyNie dotyczy<= 3,0 mm <= 3,0 mm

Odpryski, wyszczerbienia, uszkodzenia krawędzi szyb

Wady w postaci odprysków od krawędzi szyb są dopuszczalne do 2 mm lub 20% grubości szkła, a pojedyncze odpryski do 6 mm.

Pęknięcia, nawet niewielkie – są niedopuszczalne i powinny być zgłaszane w momencie odbioru szyb.

Wady związane ze szprosam

W przypadku szyby ze szprosami ich typ, kolor, układ geometryczny muszą być zgodne z zamówieniem nabywcy. Dopuszcza się szczeliny w miejscu połączeń szprosów nie większe niż 1mm. Zaleca się takie dobranie grubości szprosu w stosunku do ramki dystansowej, aby różnica grubości była minimum 2mm (zapobiega to dotykaniu szprosu do szkła, ogranicza przemarzanie szyby poprzez szpros)

Ze względu na swoją budowę oraz charakter dekoracyjny mogą być obserwowane niewielkie drgania lub nawet stukania szprosów o szybę zespoloną. Dotyczy to sytuacji związanych z przenoszeniem drgań przez szybę (ruch samochodowy) lub w trakcie ruchu skrzydła (zamykanie/otwieranie okien lub drzwi). Aby ograniczyć to zjawisko nakłada się bezbarwne nakładki silikonowe w miejscu łączenia szprosów. Szprosy wykonane z aluminium mogą rozszerzać się pod wpływem ciepła, co powodować może nieznaczne odchylania się kształtu

Widoczne ślady cięcia szprosów i związane z tym zmiany w zabarwieniu są uwarunkowane procesem produkcji. Ocenie poddaje się zachowanie właściwych kątów w obszarach powstałych na skutek podziału powierzchni szyby przez szprosy (tzw. pól) z uwzględnieniem tolerancji produkcyjnych i montażowych oraz ogólnego wyglądu oszklenia. W przypadku szprosów umieszczonych w przestrzeni międzyszybowej zasadniczo jest niemożliwe uniknąć oddziaływań wynikających z uzależnionej od temperatury zmiany ich długości.

Wady dotyczące ramek dystansowych

Powierzchnie wewnętrzne ramek dystansowych powinny być czyste. W standardowych szybach zespolonych odległość ramek dystansowych od krawędzi szyb nie powinna przekraczać 13 mm, a różnica odległości od krawędzi szyb na długości jednego boku nie powinna przekraczać 2 mm.